สำนักงานใหญ่
มศว ประสานมิตร
สัญชัย  เตชะมนูญ
ผู้จัดการใหญ่
กนกวรรณ  ชูนาค
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการเงิน
สุพร  บวรวัฒนาโสภณ
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
โสภา  ทองชัย
รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสาขา
จิณห์ณิภา  ดิลกมงคลกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เบญจวรรณ  คำแสนโคตร
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
กรวรรณ  ยังน้อย
บัญชี
ศุภิดา  ลูกเสือ
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
จุฬาลักษณ์  แสงวันลอย
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
พาขวัญ  น้อยถนอม
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
กนกนาถ  สวัสดิมงคล
การเงิน
ณัฐธภา  เทียนทอง
การเงิน
ปิยาณี  ทองบ่อ
ธุรการ
พุทธิพัชร์  โชตินิธิธนาภรณ์
สารบบ
วีรชิต  ศรีมุข
พัฒนาสารบบ
ณฐอร  บุญพิลา
งานฌาปนกิจสงเคราะห์
วิวัตร  พวงประดับ
ลูกจ้างประจำ
พลอยมณี  พราวประพันธ์
ลูกจ้างประจำ
รัตนา  ตันตะปาล
ลูกจ้างประจำ
ฮวด  แซ่ซิ้ม
ลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดระยอง
  
สดใส  ชัชวิล
ลูกจ้างประจำ จังหวัดระยอง