สหกรณ์มีสวัสดิการให้แก่สมาชิกโดยมีสรุประเบียบต่างๆดังนี้

1.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
2.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
3.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
4.สรุประเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
5.การจ่ายเงินสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
6.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จให้สมาชิก
7.สรุประเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
8.ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2548)
9.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จหุ้นให้แก่สมาชิก


1.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
2 เป็นคนไข้ใน (รวมถึงการคลอดบุตร) นอนพักในสถานพยาบาลไม่ต่ำกว่า 1 คืน (2 วัน)
3 จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราคืนละ 150 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง
4 ส่งคำร้องขอรับเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากสถานพยาบาล 
5 พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารประกอบ มีดังนี้
1 หนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุระยะเวลาเข้ารับการรักษาฉบับจริง 
2 สำเนาหนังสือรับรองของแพทย์หรือของสถานพยาบาลหรือใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุระยะเวลาเข้ารับการรักษา ให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์พร้อมฉบับจริง
3 ตามข้อ(2) ถ้าแสดงพร้อมฉบับจริงไม่ได้ ต้องให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือ หัวหน้าการเงินของมหาวิทยาลัยที่สมาชิกสังกัด ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือ

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่


2.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ
       (1) ในกรณีที่สมาชิก หรือคู่สมรส หรือทายาท ถึงแก่กรรม
       (2) ในกรณีที่สมาชิกเกิดทุพพลภาพ
       (3) ในกรณีที่ประสบสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย
2. สมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายเงินสวัสดิการตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก ดังนี้
       (1) ไม่เกิน 1 ปี จ่าย 10,000 บาท
       (2) เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี จ่าย 15,000 บาท
       (3) เกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี จ่าย 20,000 บาท 
       (4) เกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ่าย 25,000 บาท
       (5)  เกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่าย 30,000 บาท
       (6) เกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่าย 35,000 บาท
       (7) เกินกว่า 25 ปี ขึ้นไป จ่าย 40,000 บาท
3. คู่สมรสหรือทายาทที่ไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการหนึ่งในสิบ ถ้าสมาชิกมีสิทธิหลายราย
ให้รับได้เพียงรายเดียว
4. สมาชิกประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเกิดทุพพลภาพ ให้จ่ายเงินสวัสดิการกึ่งหนึ่ง
5. สมาชิกประสบสาธารณภัย ให้จ่ายเงินสวัสดิการ ดังนี้
      * เป็นที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและอยู่จริง จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
      * ขเป็นบ้านเช่าหรืออาศัยบิดามารดา จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
6. สหกรณ์จ่ายเงินให้แก่ผู้ที่สมาชิกทำหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ ถ้าไม่ได้ทำจะจ่ายให้แก่คู่สมรส
หรือทายาทคนใดคนหนึ่งตามลำดับ
7. ติดต่อรับเงินภายใน 90 วัน จากวันที่เกิดเหตุ พ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
8. เงินสวัสดิการนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด


อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่


3.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหกรณ์ตั้งประมาณการรายจ่าย ปีละ 1,500,000.00 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกดังนี้
       (1) ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 22 ปี จ่าย 50,000 บาท
       (2) ตั้งแต่ 22 ปี แต่ไม่ถึง 24 ปี จ่าย 60,000 บาท
       (3) ตั้งแต่ 24 ปี แต่ไม่ถึง 26 ปี จ่าย 70,000 บาท
       (4) ตั้งแต่ 26 ปี แต่ไม่ถึง 28 ปี จ่าย 80,000 บาท
       (5) ตั้งแต่ 28 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี จ่าย 90,000 บาท
       (6) ตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป จ่าย 100,000 บาท
2. ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์อื่น
3. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที่จะรับเงินสงเคราะห์ ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐานประกอบภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
4. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
5. เงินสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่


4.สรุประเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ต้องเป็นสมาชิกกองทุน
2. สมาชิกกองทุนต้องชำระเงินกองทุนให้ครบจำนวน 16,000 บาท หรือให้หักเงินเป็นรายปีๆ ละ 1,200 บาท หรือให้หักเป็นรายเดือนๆ ละ100 บาท
3. ผู้ที่พ้นสภาพสมาชิกกองทุน ไม่มีสิทธิเรียกเงินกองทุนคืน
4. ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยวิธีการโอนจากสหกรณ์อื่น ต้องชำระค่าสมัคร 1,000 บาท
5. สมาชิกกองทุน ต้องทำหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์และให้สหกรณ์ถือไว้เป็นหลักฐาน
6. สมาชิกกองทุนที่ขาดส่งเงินเกิน 30 วัน ถูกตัดจากสมาชิกกองทุน
7. ผู้ที่ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ต้องออกจากสมาชิกกองทุนด้วย
8. ถ้าสมาชิกถึงแก่กรรม ผู้รับประโยชน์ จะได้รับเงินจำนวน 150,000 บาท
9. สมาชิกกองทุนที่ชำระเงินกองทุนไม่ครบจำนวน หากถึงแก่กรรม จะถูกหักเงินส่วนที่ยังขาดอยู่
10. หากสมาชิกกองทุนมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
11. เมื่อสมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม ให้ผู้รับประโยชน์ยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 90 วัน 
12. หากไม่มีทายาทมาขอรับเงินภายใน 365 วัน จะโอนเงินดังกล่าวไว้เป็นเงินกองทุน
13. เงินสวัสดิการสงเคราะห์นี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่

5.การจ่ายเงินสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหกรณ์ได้ซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่สำหรับสมาชิก ทุนประกันคนละ 50,000 บาท
2. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม คู่สมรสหรือทายาทที่จะรับเงิน ต้องส่งเรื่องขอรับเงินพร้อมหลักฐานประกอบ
ภายใน 90 วัน เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
3. ถ้าสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ จะต้องถูกหักหนี้สินก่อน
4. การจ่ายเงินนี้ ไม่ถือเป็นมรดก การพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่

6.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จให้สมาชิก
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. สหกรณ์จ่ายเงินบำเหน็จให้สมาชิก 2 ประเภท คือ เงินบำเหน็จสมาชิก 25 และเงินบำเหน็จสมาชิก 60
2. เงินบำเหน็จสมาชิก 25 = เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก ที่เป็นสมาชิกติดต่อกัน 300 เดือน
3. เงินบำเหน็จสมาชิก 60 = เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก ที่เป็นสมาชิกจนถึงเกษียณอายุราชการ และมีอายุครบ 60 ปี โดยมิได้ลาออก โอนหรือย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น
4. เงินบำเหน็จสมาชิก จ่ายจากประมาณรายจ่ายประจำปี
5. การนับอายุการเป็นสมาชิก ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
6. การจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิก 25 มีรายละเอียดดังนี้
ก จ่ายเงินบำเหน็จภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี
ข นับอายุการเป็นสมาชิกถึงเดือนธันวาคมของปีก่อน
ค จำนวนเงินให้จ่ายตามจำนวนหุ้นที่สมาชิกสะสมอยู่ดังนี้
        (1) ไม่เกิน 5,000 หุ้น ได้รับ 1,000 บาท
        (2) เกิน 5,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 10,000 หุ้น ได้รับ 2,000 บาท
        (3) เกิน 10,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 50,000 หุ้น ได้รับ 4,000 บาท
        (4) เกิน 50,000 หุ้น แต่ไม่เกิน 100,000 หุ้น ได้รับ 6,000 บาท
        (5) เกิน 100,000 หุ้นขึ้นไป ได้รับ 8,000 บาท
7. การจ่ายเงินบำเหน็จสมาชิก 60 มีรายละเอียดดังนี้
      * จ่ายเงินบำเหน็จภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี
      * นับวันเกษียณอายุราชการ ให้ถือวันที่ 30 กันยายนของแต่ละปี
      * จำนวนเงินให้จ่ายตามเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ดังนี้
         (1) ไม่เกิน 10 ปี ได้รับ 1,000 บาท
         (2) เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ได้รับ 2,000 บาท
         (3) เกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับ 4,000 บาท
         (4) เกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ได้รับ 6,000 บาท
         (5) เกิน 25 ปีขึ้นไป ได้รับ 8,000 บาท
         และได้รับเพิ่มตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่ โดยใช้อัตรากึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จสมาชิก 25
8. สมาชิกแต่ละคน มีสิทธิรับเงินบำเหน็จได้ทั้ง 2 ประเภท
9. ติดต่อรับเงินบำเหน็จภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
10. เงินบำเหน็จเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่ตกทอดเป็นมรดกหรือโอนให้ผู้อื่น

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่7.สรุประเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. เป็นบุตรของสมาชิก ไม่รวมบุตรบุญธรรม
2. สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, กรุงเทพมหานคร
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
3. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาจ่ายจากงบประมาณการรายจ่ายประจำปี
4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกมี 2 ประเภท
       (1) ทุนสงเคราะห์การศึกษา
       (2) ทุนเรียนดี
5. ให้ทุนการศึกษา ครอบครัวละ 1 ทุน ต่อปี
6. เงินทุนการศึกษาตามระดับการศึกษา
        (1) ประถมศึกษา 1,000 บาท
        (2) มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริญญา 1,400 บาท
        (3) ปริญญาตรี 1,800 บาท
7. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา
       (1) เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่นับรวมการรับโอนสมาชิก
       (2) ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิก ให้ยื่นขอรับทุนการศึกษาได้คนเดียวี
8. ในกรณีที่เป็นทุนประเภททุนสงเคราะห์การศึกษา
       (1) สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท
       (2) ยังรับราชการหรือปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง หรือที่สหกรณ์
9. คุณสมบัติของบุตรผู้ขอรับทุนการศึกษา
       (1) ต้องไม่มีงานประจำที่มีเงินได้รายเดือน
       (2) กำลังศึกษาอยู่ และมีอายุไม่เกินที่กำหนด ดังนี้
        * ประถมศึกษา อายุไม่เกิน 13 ปี
        * มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย, อาชีวศึกษา และอนุปริญญา อายุไม่เกิน 21 ปี
        * ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 23 ปี
(3) ถ้าเป็นประเภททุนเรียนดี
  ก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
  ข ผลการเรียนในปีที่ผ่านมา เฉลี่ยทั้งปี ดังนี้
        * ประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
        * มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ำกว่า 3.25
        * มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษา, อนุปริญญา ไม่ต่ำกว่า 3.00
        * ปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 
10. ส่งคำขอรับทุนการศึกษา ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
11. จ่ายทุนการศึกษา ภายในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน
12. ข้อมูลหรือหลักฐานเท็จ จะถูกตัดสิทธิตลอดไป

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่


8.ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (พ.ศ. 2552)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
2. สหกรณ์จะจ่ายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป
3. "เงินบำเหน็จเกื้อกูล" หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและมีอายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไปด้วย
4. การนับอายุการเป็นสมาชิก ไม่นับรวมอายุการเป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
5. สหกรณ์จะจ่ายเงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี และ 80 ปี ในเดือนที่ครบรอบวันเกิด หรือภายใน 30 วันนับจากเดือนครบรอบวันเกิด ดังนี้
       (1) อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน    5,000.00 บาท
       (2) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน 10,000.00 บาท
       (3) อายุครบ 75 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน 15,000.00 บาท
       (4) อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000.00 บาท 
6. ให้สมาชิกที่มีอายุครบตามที่กำหนด ติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์ที่สะดวก
7. เงินบำเหน็จเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ จะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของเงินที่จะได้รับ
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
8. เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะนำเงินบำเหน็จเกื้อกูลอาวุโส ที่จ่ายให้สมาชิกผู้นั้นไปแล้วตามข้อ 5 ไปหักออกจากจำนวนเงินที่จะได้รับตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม เงินที่เหลือจึงจะจ่ายให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์
9. คณะกรรมการดำเนินการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่

9.สรุประเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จหุ้นให้แก่สมาชิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ทุนบำเหน็จหุ้น = เงินที่ได้จากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
2. เงินบำเหน็จหุ้น = เงินที่จ่ายให้เมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์
3. อัตราบำเหน็จหุ้น = อัตราส่วนตอบแทนต่อหนึ่งหุ้น ตามประกาศสหกรณ์
4. จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี ไม่เกินร้อยละหนึ่งสะสมเป็นทุนบำเหน็จหุ้น
5. จ่ายเงินบำเหน็จหุ้น ตามสัดส่วนของหุ้นและเวลาที่เป็นสมาชิก
6. การหา "อัตราบำเหน็จหุ้น" ให้นำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ไปหารจำนวนทุนบำเหน็จหุ้น ณ วันสิ้นปีของปีเดียวกัน (ทศนิยม 2 ตำแหน่งไม่ปัดเศษ)
7. สหกรณ์ประกาศ "อัตราบำเหน็จหุ้น" ใหม่ หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
8. การคำนวณ "เงินบำเหน็จหุ้น" ของสมาชิก ให้นำจำนวนหุ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีที่ผ่านมา คูณกับ "อัตราบำเหน็จหุ้น" ที่ประกาศแล้ว และให้จ่ายตามอายุของการเป็นสมาชิก ดังนี้
      (1) เป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี จะได้รับร้อยละ 60 ของเงินบำเหน็จหุ้น
      (2) เป็นสมาชิกไม่ถึง 15 ปี จะได้รับร้อยละ 70 ของเงินบำเหน็จหุ้น
      (3) เป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี จะได้รับร้อยละ 80 ของเงินบำเหน็จหุ้น
      (4) เป็นสมาชิกไม่ถึง 25 ปี จะได้รับร้อยละ 90 ของเงินบำเหน็จหุ้น
      (5) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จะได้รับร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จหุ้น 
9. สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จหุ้น

อ่านระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นี่

 

.สมัครสมาชิกสหกรณ์
.ให้เงินกู้แก่สมาชิก
.บริการเงินฝากสมาชิก
.สวัสดิการสมาชิก
.ให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
.บริการที่พักและห้องพัก
บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th