บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
สหกรณ์มีบริการการกู้ยืมเงินสำหรับสหกรณ์อื่นโดยมมีระเบียบและเอกสารการข้อกู้ดังนี้

1.ระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้
2.ข้อกำหนดการขอกู้
3.บริการแบบฟอร์มออนไลน์