บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้กู้ได้สองเท่าของเงินเดือน หรือร้อยละเก้าสิบของทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
สุดแต่จำนวนไหนจะน้อยกว่า แต่ไม่เกิน
200,000 บาท
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ฉุกเฉิน

ประเภท เป็นสมาชิก(เดือน)

จำนวนเท่า
(เงินเดือน)

เงินกู้สูงสุด
(บาท)
ส่งชำระ
(เดือน)
ฉุกเฉิน 1-23 5
200,000
10
24-59 5
200,000
20
60 ขึ้นไป
5
200,000
40
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ จำกัดวงเงินกู้
2,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขตามอายุการเป็นสมาชิก
และกำหนดเวลาการส่งชำระคืน ดังนี้
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ

ประเภท เป็นสมาชิก
(เดือน)
จำนวนเท่า
(เงินเดือน)
ผู้ค้ำประกัน
(คน)
เงินกู้สูงสุด
(บาท)
ส่งชำระ
(เดือน)
สามัญ
12 - 23
5
2 - 4
100,000 
30
24 - 35
10
2 - 4
300,000 
60
36 - 59
20
2 - 4
500,000 
60
60 - 119
30
2 - 4
1,000,000 
120
120 - 179
40
2 - 4
1,500,000 
150
180 ขึ้นไป
50
2 - 4
2,000,000 
180

หลักประกัน

1. ถ้าใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน จะกู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่
2. ให้สมาชิกค้ำประกัน อย่างน้อย 2 คน ต้องพิจารณาเงินเดือนและอายุการเป็นสมาชิก ของผู้ค้ำประกันด้วยว่า
    ครอบคลุมเงินที่จะขอกู้ และงวดการส่งชำระหรือไม่ 
3. ผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้หมดก่อนผู้กู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่มีจำนวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นและมีเงินฝากจำนำ
    เป็นหลักประกัน

เปลี่ยนแปลงเงินเดือนคงเหลือของสมาชิกในการกู้เงินทุกประเภทจากสหกรณ์ จำนวนเงินกู้ที่จะกู้ได้นั้น เมื่อหักชำระหนี้ สหกรณ์ทุกประเภท, เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของเงินเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และหรือตามประกาศของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

- อ่านระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญฉบับสมบูรณ์
- อ่านระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ จำกัดวงเงินกู้สูงสุด
5,000,000 บาท แยกเป็น 4 ชนิด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อการเคหสงเคราะห์ :- 
  1. เพื่อก่อสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมอาคารเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
  2. เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธฺ์ของตนเอง
  3. เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารซึ่งเป็นกรรมสิทธฺ์ของตนเอง
  4. เพื่อซื้อที่ดิน ที่จะก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
  5. เพื่อซื้อหรือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นของตนเอง
เพื่อยานพาหนะ :-
  ได้แก่เงินกู้เพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ :-
  กู้ในการลงทุนประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อการศึกษา ได้แก่
  1. สำหรับสมาชิก เพื่อการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติ การวิจัย ระดับอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ
  2. เพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อข้าราชการบำนาญโอนหรือย้าย

   สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ และรับเงินบำนาญผ่านบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ หรือสหกรณ์ 
   สามารถหักเงินบำนาญได้ จะ
กู้ได้ 80 เท่าของเงินบำนาญ แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
   สมาชิกที่ไม่ใช่ข้าราชการบำนาญตามวรรคแรก จะกู้ได้เพียง
ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
   ที่ตนเองมีอยู่ในสหกรณ์
สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้พิเศษ
ประเภท เป็นสมาชิก
(เดือน)
จำนวนเท่า
(เงินเดือน)
เงินกู้สูงสุด
(บาท)
ส่งชำระ
(เดือน)
พิเศษ
12-59
100
3,000,000 
(300) 25
60 ขึ้นไป
120
5,000,000 
(360) 30
ข้าราชการบำนาญ
80
2,000,000 
(180) 15
หลักประกัน

1. ถ้าใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน จะกู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่
2. อสังหาริมทรัพย์  
3. ผู้กู้ต้องส่งชำระหนี้ให้หมดภายในอายุ 70 ปี ยกเว้นข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินและส่งชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ ต้องส่งคำขอกู้เงินในขณะที่มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

หมายเหตุ :- จำนวนเงินกู้ที่จะกู้ได้นั้น เมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์ทุกประเภท, เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ว จะต้องมีเงินรายเดือนเหลือไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบ