บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
picture-dep

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2554 ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์  (ทบดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนบัญชีได้เดือนละ 2 ครั้ง (ทบดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 10,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี
(ถอนก่อน 3 เดือน ต้องคืนดอกเบี้ยทั้งหมด และเสียค่าปรับอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี ของยอดเงินฝาก และถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
เงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ร้อยละ1.50 ต่อปี

เงินฝากประจำ 12 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี
       
(ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย, ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
และฝากตั้งแต่ 6-
11 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี ในกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ถูกหักอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน)

เงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
       
(ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ไม่ถึง 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย, ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
และฝากตั้งแต่ 6-
23 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี ในกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ถูกหักอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน)

เงินฝากสินทรัพย์ทวี กำหนดฝากระยะ 2 ปี
เงินฝากตั้งแต่ 200 บาท ร้อยละ 3.90 ต่อปี
เพิ่มโบนัสพิเศษให้อีกร้อยละ 3 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อฝากครบกำหนดเวลา 2 ปี
(ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราของเงินฝากออมทรัพย์)