บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
picture-dep

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์  (ทบดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง) (เริ่มมีผลตั้งแต่ 18 มี.ค. 62)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงินฝากส่วนราชการ 100 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทบดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง) (เริ่มมีผลตั้งแต่ 18 มี.ค. 62)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 1.90 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.15 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 5,000,000 บาท ร้อยละ 2.35 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 1.65 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือน คืนดอกเบี้ยทั้งหมด) ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี
** ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ถูกหักอีกร้อยละ 0.50 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
เงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี

เงินฝากประจำ 12 เดือน (เริ่มมีผลตั้งแต่ 18 มี.ค. 62)
เงินฝากตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย) ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.25 ต่อปี
 
 

เงินฝากประจำ 24 เดือน
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย) ฝากตั้งแต่ 6-23 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี
 

เงินฝากสินทรัพย์ทวี กำหนดฝากระยะ 2 ปี
เงินฝากตั้งแต่ 200 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
** เพิ่มโบนัสพิเศษให้อีกร้อยละ 3 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อฝากครบกำหนดเวลา 2 ปี
** ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราของเงินฝากออมทรัพย์