บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
picture-dep

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ล่าสุด

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

เงินฝากออมทรัพย์  (ทบดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงินฝากส่วนราชการ 100 บาท ร้อยละ 0.75 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ทบดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง)
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.65 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 1.90 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.15 ต่อปี
เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 5,000,000 บาท ร้อยละ 2.40 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 . .
เงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาท ร้อยละ 1.65 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือน คืนดอกเบี้ยทั้งหมด) ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี
** ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี ถูกหักอีกร้อยละ 0.50 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
เงินฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ร้อยละ 1.00 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาท ร้อยละ 1.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 2.00 ต่อปี

เงินฝากประจำ 12 เดือน (เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. 61) . . . . .
เงินฝากตั้งแต่ 100 บาท ร้อยละ 1.90 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.55 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย) ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี
  * เงินฝากตั้งแต่ 500,000.00 บาท ให้รับดอกเบี้ยรายเดือน
** ในกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ถูกหักอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน

เงินฝากประจำ 24 เดือน . . . .
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,000 บาท ร้อยละ 2.75 ต่อปี
       
ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน ให้ร้อยละ 1.00 ต่อปี
(ไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย) ฝากตั้งแต่ 6-23 เดือน รับดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1.50 ต่อปี
** ในกรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน ถูกหักอีกร้อยละ 1.00 ต่อปี คืนส่วนที่รับเกิน

เงินฝากสินทรัพย์ทวี กำหนดฝากระยะ 2 ปี .
เงินฝากตั้งแต่ 200 บาท ร้อยละ 3.00 ต่อปี
** เพิ่มโบนัสพิเศษให้อีกร้อยละ 3 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ เมื่อฝากครบกำหนดเวลา 2 ปี
** ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราของเงินฝากออมทรัพย์