บริการของสหกรณ์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

--------------------------------------------------------------------------------
1. ขอแบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานของรัฐ
ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง 
2. ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์จะต้องถูกหักเงิน ณ ที่จ่าย จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก เป็นค่าธรรมเนียม
แรกเข้า จำนวน 100 บาท ( 200 บาท สำหรับสมาชิกที่โอนจากสหกรณ์อื่น) เงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน
เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ตามที่กำหนดในระเบียบนั้นๆ
3. ใบสมัครที่ยื่นก่อนวันที่ 15 ของเดือน จะได้รับการพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกภายในเดือนเดียวกัน แต่จะมีผลทางสมาชิกภาพ
ในเดือนถัดไป เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินตาม ข้อ 2. แล้ว
4. สมาชิกที่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ต้องรอเวลาอย่างน้อย 2 ปี
5. กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต้องแสดงสำเนาคำสั่งบรรจุพร้อมสัญญาจ้าง และเอกสารหลักฐานการมีรายได้หัก ณ ที่จ่าย 
 


การเข้าเป็นสมาชิก

--------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการดำเนินการจะเป็นผู้พิจารณา หากเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับสหกรณ์ ก็จะมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก 
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก
 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3) เป็นข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือเป็น เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้รวมถึงข้าราชการประจำ หรือลูกจ้างประจำสังกัดส่วนราชการของมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น

(4) เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานของรัฐ มีเอกสารและหลักเกณฑ์เพิ่มดังนี้
 
(1) ผู้สมัครต้องเป็นพนักงานที่ได้รับอนุมัติการจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

(2) ต้องแสดงสำเนาคำสั่งบรรจุพร้อมสัญญาจ้าง และเอกสารหลักฐานการมีรายได้หัก ณ ที่จ่าย

(3) ต้องมีหนังสือจากหน่วยงานที่จะหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อส่งให้สหกรณ์

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้เป้นสมาชิกแล้วให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกโดยทั่วไป

ยกเว้น การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ในส่วนของการชำระคืนเงินกู้ ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
 


การออกจากการเป็นสมาชิก

--------------------------------------------------------------------------------
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ระบุว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดเมื่อ
(1) ตาย
(2) วิกลจริต
(3) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำโดยมีความผิด
(4) ลาออกจากสหกรณ์
(5) ต้องคำพิพากษา ให้ล้มละลาย
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 


การให้ออกจากสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------------------
ตามข้อบังคับสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือถือหุ้นครั้งแรก
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดส่งรวมถึงหกงวด (ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตของคณะกรรมการดำเนินการ 
(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน (สำหรับเงินกู้) ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้(ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ หรือผุ้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผุกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
(7) จงใจฝ่าฝืน ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใดๆ