ห้องพักรับรองสมาชิก สอ.มศวสถานที่ตั้ง : สำนักงานอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว
เลขที่ 114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ติดต่อ 0-2259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703
จำนวนห้องทั้งหมด 13 ห้อง อยู่ชั้นที่ 3,4,5 ( ทุกห้องมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ )
สามารถรองรับสมาชิกได้วันละ 40 กว่าคนโดยประมาณ

ประเภทห้องพัก
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ห้องธรรมดา(พัดลม) จำนวน 4 เตียงนอน คือห้องหมายเลข 303,304,304,503,504,505
2. ห้องปรับอากาศ จำนวน 4 เตียงนอน คือห้องหมายเลข 413,414,415
3. ห้องปรับอากาศ จำนวน 2 เตียงนอน คือห้องหมายเลข 411,412,511,512
( มีห้องปรับอากาศพิเศษ จำนวน 1 ห้อง คือห้องหมายเลข 15 )

อัตราราคาค่าบำรุงห้องพัก / วัน

หมายเลขห้อง
ระดับห้อง
ราคาปกติ
ค่าบำรุงห้อง / วัน
( คิดราคาต่อคน / เตียง )
สมาชิก
( ให้ส่วนลด 20% )
บุคคลทั่วไป
( ต้องมีสมาชิกรับรอง )
303
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
304
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
305
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
503
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
504
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
505
ธรรมดา 4 เตียง (พัดลม)
150
120
150
413
ปรับอากาศ 4 เตียง (แอร์)
250
200
250
414
ปรับอากาศ 4 เตียง (แอร์)
250
200
250
415
ปรับอากาศ 4 เตียง (แอร์)
250
200
250
411
เตียงคู่ (แอร์)
600
480
600
412
เตียงคู่ (แอร์)
600
480
600
511
เตียงคู่ (แอร์)
600
480
600
512
เตียงคู่ (แอร์)
600
480
600
หน่วย : บาท
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th