ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.00 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 โปรดศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารที่ต้องแสดง หรือส่งสหกรณ์ฯ ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ให้แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่หน่วยโรงพยาบาลชลประทาน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 เรียกชื่อย่อว่า "ส4" โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว มาไม่น้อยกว่า 2 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559 ทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการสรรหาในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2559 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 โดยเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ด้วยสหกรณ์ฯ ดำเนินกิจการมาครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 2559 จึงได้กำหนดจัดงานพิธีทางศาสนาครบรอบ 48 ปี ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ มศว ประสานมิตร...โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.00 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

สสอ. มศว รับสมัครสมาชิกอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี เป็นกรณีพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ สสอ. มศว มีมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ให้เปิดรับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2559...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 โปรดศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารที่ต้องแสดง หรือส่งสหกรณ์ฯ ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2559...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ให้แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่หน่วยโรงพยาบาลชลประทาน...รายละเอียดดังนี้

 
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน
รายงานกิจการประจำเดือน ธ.ค. 58
รายงานกิจการประจำเดือน พ.ย. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2558

จรรยาบรรณ