ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ...
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2557 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ฝาก 2 แสน 1 ปี รับดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี ฝาก 1 แสน 3 เดือน รับดอกเบี้ย 2.50 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ส่งหลักฐานการขอรับทุน และกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งถึงสหกรณ์ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ เนื่องในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมเพิ่มได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2557 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ส่งหลักฐานการขอรับทุน และกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งถึงสหกรณ์ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ เนื่องในเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมเพิ่มได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
ปี 2557
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2557
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มิ.ย. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ มิ.ย. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มิ.ย. 57
รายงานกิจการประจำเดือน มิ.ย. 57
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ พ.ค. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ พ.ค. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ พ.ค. 57
รายงานกิจการประจำเดือน พ.ค. 57

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2556

จรรยาบรรณ