ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
เอกสารใหม่
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่จังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีพิเศษ ลดต่ำสุดห้องละ 400 บาทต่อคืน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในอัตราร้อยละ 1.90 - 3.50 ต่อปี ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทรัพย์ทวี และออมทรัพย์พิเศษ 3...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์มีประกาศไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2560 เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้แก้ไขความใน ข้อ 4 เป็น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ตามโครงการนี้เรียกชื่อย่อว่า ส5 ผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว ไม่น้อยกว่า 1 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท และมีผู้ค้ำประกันเงินกู้เป็นสมาชิก สสอ.มศว อย่างน้อย 2 คน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561 ทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทุกหน่วยเริ่มให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา ยกเว้นหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ปิดการรับบัตรลงคะแนนเวลา 13.30 น. จึงเริ่มเปิดหีบลงคะแนนบัตรสรรหา เพื่อนับคะแนนการสรรหา ผลการนับคะแนนสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เกี่ยวกับสมาชิกและเงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด มีมติ เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์บางประการ อาทิ งวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน การพิจารณาการประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ เป็นต้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิกที่ปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือน คณะกรรมการฯ มีมติให้ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิก กรณีปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือนของตนเอง เป็นเวลา 12 เดือน ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์งดเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้แล้วให้คงสถานะจนกว่าจะครบกำหนดฝาก 12 เดือน (1 ปี) ระหว่างรอครบกำหนดฝาก สหกรณ์งดรับเงินฝากเพิ่มเติม และเมื่อครบกำหนดฝากแล้ว สมาชิกจะต้องปิดบัญชีดังกล่าว...รายละเอียดดังนี้

   
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ขายที่ดินราคาพิเศษ 5.5 แสนบาท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ และ 2 งาน 79 ตร.ว.
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่จังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีพิเศษ ลดต่ำสุดห้องละ 400 บาทต่อคืน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในอัตราร้อยละ 1.90 - 3.50 ต่อปี ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทรัพย์ทวี และออมทรัพย์พิเศษ 3...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์มีประกาศไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2560 เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้แก้ไขความใน ข้อ 4 เป็น...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2560

จรรยาบรรณ