ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
เอกสารใหม่
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ดังนี้...รายละเอียดดังนี้
-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี...รายละเอียดดังนี้

-ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้กำหนดวันประชุมฯ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศเปลี่ยนแปลงงวดเงินกู้ฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงงวดเงินกู้ฉุกเฉิน เริ่มต้นให้ส่งชำระภายใน 10 งวด และสูงสุดให้ส่งชำระไม่เกิน 30 งวด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 ทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทุกหน่วยเริ่มให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา ยกเว้นหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ปิดการรับบัตรลงคะแนนเวลา 13.30 น. จึงเริ่มเปิดหีบลงคะแนนบัตรสรรหา เพื่อนับคะแนนการสรรหา ผลการนับคะแนนสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 จำนวน 8 คน มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ จึงได้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด โดยมติคณะกรรมการอำนวยการ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 3.00 บาท เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติจากการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนแปลงและกำหนดเกี่ยวกับงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ครั้งที่ 2 สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง และ อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก สมาชิกต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5% และสูงสุดไม่เกิน 30% เงินเดือน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน "ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561" โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เกี่ยวกับสมาชิกและเงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติจากการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

   
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  


ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  

ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน Facebook Fanpage
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน SWUTCC Official Line


สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง และ อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมีนาคม 2562 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ดังนี้...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี...รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร (AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้กำหนดวันประชุมฯ ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น...รายละเอียดดังนี้

ประกาศเปลี่ยนแปลงงวดเงินกู้ฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้เปลี่ยนแปลงงวดเงินกู้ฉุกเฉิน เริ่มต้นให้ส่งชำระภายใน 10 งวด และสูงสุดให้ส่งชำระไม่เกิน 30 งวด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ฯ กำหนด...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 ทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทุกหน่วยเริ่มให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา ยกเว้นหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ปิดการรับบัตรลงคะแนนเวลา 13.30 น. จึงเริ่มเปิดหีบลงคะแนนบัตรสรรหา เพื่อนับคะแนนการสรรหา ผลการนับคะแนนสรรหา...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

แนะนำ ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 รูปภาพและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการเดิมที่จะหมดวาระลง จำนวน 8 คน ในปี 2561 นี้ โดยมีผู้สมัครรับการสรรหาภายในหน่วยต่างๆ...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2561

จรรยาบรรณ