แนะนำติชม เว็บไซด์ สหกรณ์  swutcc.co.th ได้ ที่ swutccmail@swutcc.co.th     
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการเงินกู้ “ช่วยค่าเทอมการศึกษาบุตร” ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติ ให้สมาชิก สามารถกู้ยืมเงินเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายประกอบ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท...รายละเอียดดังนี้

รับสมัครสมาชิก ร่วมโครงการประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา แม่สอด–พม่า(เมียวดี)–กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11–14 กรกฎาคม 2557 เปิดสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้งจ่ายค่าสมัครเฉพาะ 34 คนแรกเท่านั้น...กำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนเมษายน 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 

-ประกาศ โครงการเงินกู้ “ช่วยค่าเทอมการศึกษาบุตร” ประจำปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติ ให้สมาชิก สามารถกู้ยืมเงินเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายประกอบ ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 โปรดศึกษารายละเอียดจากระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ.2554 และเตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อม ในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่งในวันและเวลาที่กำหนด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ขยายเวลาโครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการสหกรณ์ฯ เห็นชอบให้กำหนดขยายเวลา “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
ปี 2557
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ พ.ค. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ พ.ค. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ พ.ค. 57
รายงานกิจการประจำเดือน พ.ค. 57
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ เม.ย. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ เม.ย. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เม.ย. 57
รายงานกิจการประจำเดือน เม.ย. 57

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2556

จรรยาบรรณ