ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
เอกสารใหม่
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้
-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 จำนวน 8 คน มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ จึงได้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2562 สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือส่งที่สำนักงานสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด โดยมติคณะกรรมการอำนวยการ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 3.00 บาท เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติจากการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนแปลงและกำหนดเกี่ยวกับงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ครั้งที่ 2 สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง และ อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้ธนาคารและอื่นๆ (ธ2) โดยวัตถุประสงค์เงินให้กู้ครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชำระหนี้ประเภท หนี้ธนาคารออมสิน ไม่เกิน 8 แสนบาท หนี้บัตรเครดิต ไม่เกิน 1 แสนบาท และหนี้นอกระบบหรือบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสอ.มศว ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ตั้งแต่ 2-4 คน และต้องทำประกันสินเชื่อ (กลุ่ม) กับบริษัทประกันชีวิต...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี” ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวีใหม่ พร้อมรับ “ถุงผ้า ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาด 11.5 X 13.5 นิ้ว ขยายข้าง 2 นิ้ว” (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก สมาชิกต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5% และสูงสุดไม่เกิน 30% เงินเดือน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน "ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561" โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เกี่ยวกับสมาชิกและเงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติจากการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

   
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  


ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  

ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน Facebook Fanpage
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน SWUTCC Official Line


สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ขายที่ดินราคาพิเศษ 5.5 แสนบาท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ และ 2 งาน 79 ตร.ว.
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2562 ทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทุกหน่วยเริ่มให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา ยกเว้นหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และได้ปิดการรับบัตรลงคะแนนเวลา 13.30 น. จึงเริ่มเปิดหีบลงคะแนนบัตรสรรหา เพื่อนับคะแนนการสรรหา ผลการนับคะแนนสรรหา...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ...รายละเอียดดังนี้

แนะนำ ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 รูปภาพและหมายเลขผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนกรรมการเดิมที่จะหมดวาระลง จำนวน 8 คน ในปี 2561 นี้ โดยมีผู้สมัครรับการสรรหาภายในหน่วยต่างๆ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2561 จำนวน 8 คน มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ จึงได้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2562 สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ใช้สิทธิลงคะแนนระหว่าง มศว ประสานมิตร กับ มศว องครักษ์ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือส่งที่สำนักงานสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด โดยมติคณะกรรมการอำนวยการ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.90 - 3.00 บาท เริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติจากการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เปลี่ยนแปลงและกำหนดเกี่ยวกับงวดการชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2561

จรรยาบรรณ