ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
เอกสารใหม่
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 การสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน แทนกรรมการดำเนินการที่กำลังจะหมดวาระลงภายในปี 2561 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ครั้งที่ 2 สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง และ อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้ธนาคารและอื่นๆ (ธ2) โดยวัตถุประสงค์เงินให้กู้ครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชำระหนี้ประเภท หนี้ธนาคารออมสิน ไม่เกิน 8 แสนบาท หนี้บัตรเครดิต ไม่เกิน 1 แสนบาท และหนี้นอกระบบหรือบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสอ.มศว ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ตั้งแต่ 2-4 คน และต้องทำประกันสินเชื่อ (กลุ่ม) กับบริษัทประกันชีวิต...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี” ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวีใหม่ พร้อมรับ “ถุงผ้า ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาด 11.5 X 13.5 นิ้ว ขยายข้าง 2 นิ้ว” (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับเงินฝาก สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้กำหนดเปิดรับเงินฝากสำหรับสมาชิกผู้สูงอายุ เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน ไม่หักภาษี สมาชิก 1 คน ฝากได้ 1 ครั้ง ไม่เกิน 1,000,000 บาท เปิดบัญชีขั้นต้น 100,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 31 ตุลาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษอัตราตั้งแต่ร้อยละ 1.90 - 3.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก สมาชิกต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5% และสูงสุดไม่เกิน 30% เงินเดือน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน "ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561" โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่จังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีพิเศษ ลดต่ำสุดห้องละ 400 บาทต่อคืน...รายละเอียดดังนี้

   
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  


ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  

ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน Facebook Fanpage
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน SWUTCC Official Line


สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ขายที่ดินราคาพิเศษ 5.5 แสนบาท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ และ 2 งาน 79 ตร.ว.
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกันยายน 2561 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 การสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน แทนกรรมการดำเนินการที่กำลังจะหมดวาระลงภายในปี 2561 นี้...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 7 คน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ครั้งที่ 2 สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง และ อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้ธนาคารและอื่นๆ (ธ2) โดยวัตถุประสงค์เงินให้กู้ครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกชำระหนี้ประเภท หนี้ธนาคารออมสิน ไม่เกิน 8 แสนบาท หนี้บัตรเครดิต ไม่เกิน 1 แสนบาท และหนี้นอกระบบหรือบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1 แสนบาท วงเงินรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิก สสอ.มศว ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ตั้งแต่ 2-4 คน และต้องทำประกันสินเชื่อ (กลุ่ม) กับบริษัทประกันชีวิต...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี” ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวีใหม่ พร้อมรับ “ถุงผ้า ลดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ขนาด 11.5 X 13.5 นิ้ว ขยายข้าง 2 นิ้ว” (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน