ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ...
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกันยายน 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี (ฝากเดือนละไม่ต่ำกว่า 200 บาท เป็นเวลา 24 เดือน) จะได้รับ “ข้าวหอมมะลิ” 1 กิโลกรัม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หรือจนกว่าของหมด ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว โดยผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว ไม่น้อยกว่า 2 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สสอ.มศว จำนวน 2 คน เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด    จำนวน  2  อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี และ สาขาเลขานุการ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่งเอกสารสมัครงาน นับแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี (ฝากเดือนละไม่ต่ำกว่า 200 บาท เป็นเวลา 24 เดือน) จะได้รับ “ข้าวหอมมะลิ” 1 กิโลกรัม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 หรือจนกว่าของหมด ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว โดยผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว ไม่น้อยกว่า 2 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยมีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิก สสอ.มศว จำนวน 2 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด    จำนวน  2  อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี และ สาขาเลขานุการ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ส่งเอกสารสมัครงาน นับแต่บัดนี้ - วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ส่งหลักฐานการขอรับทุน และกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งถึงสหกรณ์ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2557
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
ปี 2557
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ก.ค. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ ก.ค. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ก.ค. 57
รายงานกิจการประจำเดือน ก.ค. 57
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มิ.ย. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ มิ.ย. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มิ.ย. 57
รายงานกิจการประจำเดือน มิ.ย. 57

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2557

จรรยาบรรณ