ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 

ประกาศ เปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 คณะกรรมการฯ มีมติ เปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่ฯ จาก ห้องประชุมฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น "ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...." รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนธันวาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2558 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2557...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ปิดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสหกรณ์จะปิดบัญชีปี 2557 สมาชิกที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน หรือรับเงินงวดตามสัญญา ให้ดำเนินการติดต่อขอรับเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนตุลาคม 2557 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ เปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 คณะกรรมการอำนวยการฯ มีมติ เปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่ฯ จาก ห้องประชุมฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น "ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 4/2557 ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 เป็นกรณีพิเศษ ฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ธันวาคม 2557 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2558 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ปิดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เนื่องจากสหกรณ์จะปิดบัญชีปี 2557 สมาชิกที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน หรือรับเงินงวดตามสัญญา ให้ดำเนินการติดต่อขอรับเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2558 ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือส่งที่สำนักงานสหกรณ์หรือผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้ประกาศสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2557 จำนวน 8 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2557 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
ปี 2557
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2557
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ก.ค. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ ก.ค. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ก.ค. 57
รายงานกิจการประจำเดือน ก.ค. 57
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มิ.ย. 57
รายงานกองทุนสวัสดิการ มิ.ย. 57
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มิ.ย. 57
รายงานกิจการประจำเดือน มิ.ย. 57

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2557

จรรยาบรรณ