ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2558 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เมื่อสมาชิกฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 50,000 - 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (เดือนสิงหาคมของทุกปี) สมาชิกสามารถซื้อหุ้นสะสมเพิ่มได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

สอ.มศว จำกัด กำหนดโครงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) ณ ลานกิจกรรม หาดเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม2558 ระหว่างเวลา 8.00 – 12.00 น สหกรณ์ ขอเชิญชวนสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงชื่อสมัครร่วมโครงการดังกล่าว ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ รับจำนวนจำกัด....รายละเอียดดังนี้

สอ.มศว จำกัด กำหนดจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 (รอบแรก) ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 – 20 ตุลาคม 2558

สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2558 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เมื่อสมาชิกฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 50,000 - 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (เดือนสิงหาคมของทุกปี) สมาชิกสามารถซื้อหุ้นสะสมเพิ่มได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยสหกรณ์มีสำนักงานอยู่ในหลายจังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพะเยา จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการเงินกู้ “ช่วยค่าเทอมการศึกษาบุตร” ประจำปี 2558 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติ จากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เห็นสมควรช่วยเหลือสมาชิกที่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในเวลาที่เปิดภาคเรียนใหม่ประจำปี 2558 นี้ ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้แก้ไข ข้อ 3 ตามประกาศ “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” เพื่อบรรเทาให้สมาชิกผู้กู้เงิน ในเรื่องการหาผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 3 ใหม่...." รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2558 เห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มี.ค. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ มี.ค. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มี.ค. 58
รายงานกิจการประจำเดือน มี.ค. 58
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ก.พ. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ ก.พ. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ก.พ. 58
รายงานกิจการประจำเดือน ก.พ. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2557

จรรยาบรรณ