ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการเปิดซองประมูลรถตู้สหกรณ์ฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นซองประมูลเพียงรายเดียว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จึงขอเลื่อนการเปิดซองประมูลเป็นวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยถือข้อกำหนด และเงื่อนไขตามประกาศ ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้แก้ไข ข้อ 3 ตามประกาศ “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” เพื่อบรรเทาให้สมาชิกผู้กู้เงิน ในเรื่องการหาผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 3 ใหม่...." รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 สหกรณ์ฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ อัตราตั้งแต่ 1.50 - 3.25 เนื่องในวันครอบครัวอบอุ่นประจำเดือนเมษายน 2558 ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนมีนาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ขายรถตู้สหกรณ์ฯ จำนวน 1 คัน ให้แก่สมาชิก หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมประมูล กำหนดเปิดซอง เวลา 13.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่สำนักงานสหกรณ์...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2558 เห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนมกราคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติม โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบให้แก้ไข ข้อ 3 ตามประกาศ “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” เพื่อบรรเทาให้สมาชิกผู้กู้เงิน ในเรื่องการหาผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 3 ใหม่...." รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 สหกรณ์ฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ อัตราตั้งแต่ 1.50 - 3.25 เนื่องในวันครอบครัวอบอุ่นประจำเดือนเมษายน 2558 ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ ได้มีมติการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2558 เห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 สหกรณ์ฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ อัตราตั้งแต่ 1.50 - 3.25 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2558 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2557...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
ปี 2557
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ม.ค. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ ม.ค. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ม.ค. 58
รายงานกิจการประจำเดือน ม.ค. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2557

จรรยาบรรณ