ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวันแล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.25 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี โครงการออมทรัพย์วันละบาท สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี จะได้รับ “ข้าวหอมมะลิ” 1 กิโลกรัม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ประจำหน่วยต่าง ๆ ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกันยายน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2559 จะเป็นการสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน แทนกรรมการที่หมดวาระลง คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัคร การลงคะแนนสรรหา และประกาศผลการสรรหา ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ภาพกิจกรรมโครงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด หน่วย ม.ทักษิณ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา และกลุ่มคนรักษ์คลองสำโรง ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา....รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.25 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี โครงการออมทรัพย์วันละบาท สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี จะได้รับ “ข้าวหอมมะลิ” 1 กิโลกรัม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ประจำหน่วยต่าง ๆ ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2559 จะเป็นการสรรหากรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน แทนกรรมการที่หมดวาระลง คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดรายละเอียด ขั้นตอนการรับสมัคร การลงคะแนนสรรหา และประกาศผลการสรรหา ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 โดยเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวันแล้วครับ....
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มี.ค. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ มี.ค. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มี.ค. 58
รายงานกิจการประจำเดือน มี.ค. 58
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ก.พ. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ ก.พ. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ก.พ. 58
รายงานกิจการประจำเดือน ก.พ. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2558

จรรยาบรรณ