ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ (น2) คณะกรรมการฯ มีมติให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.00 บาท กำหนดส่งไม่เกิน 84 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี คณะกรรมการฯ มีมติ ประกาศเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี (ฝากเดือนละไม่ต่ำกว่า 200 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท) รับข้าวหอมมะลิ 1 กิโลฯ (สมาชิก 1 คน 1 สิทธิ์) ตั้งแต่ 3 - 31 ตุลาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติกำหนดเปิดรับเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ตั้งแต่ 9 ก.ย. - 31 ต.ค. 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2560 จำนวน 8 คน แทนกรรมการดำเนินการที่จะหมดวาระในปี 2559 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 จำนวน 7 คน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติ กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค.” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท. ส่งชำระหนี้เงินกู้ 84 เดือน และอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ข้าราชการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559..รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.00 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนตุลาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ (น2) คณะกรรมการฯ มีมติให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.00 บาท กำหนดส่งไม่เกิน 84 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกันยายน 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ประจำหน่วยต่าง ๆ ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี คณะกรรมการฯ มีมติ ประกาศเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี (ฝากเดือนละไม่ต่ำกว่า 200 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท) รับข้าวหอมมะลิ 1 กิโลฯ (สมาชิก 1 คน 1 สิทธิ์) ตั้งแต่ 3 - 31 ตุลาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การรับเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติกำหนดเปิดรับเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ตั้งแต่ 9 ก.ย. - 31 ต.ค. 2559...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2560 จำนวน 8 คน แทนกรรมการดำเนินการที่จะหมดวาระในปี 2559 นี้...รายละเอียดดังนี้

 
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2559

จรรยาบรรณ