ขณะนี้...อัพเดทข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้ระบบข้อมูลสมาชิกและพิมพ์ใบเสร็จได้ตามปกติครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 โดยเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ...รายละเอียดดังนี้

ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

ภาพกิจกรรมโครงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด หน่วย ม.ทักษิณ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครสงขลา และกลุ่มคนรักษ์คลองสำโรง ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและอนุรักสิ่งแวดล้อม เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา....รายละเอียดดังนี้

รับสมัครสมาชิก "โครงการทัศนศึกษาต่างประเทศ" ดูงานและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) เป็นเวลา 6 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2558 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เมื่อสมาชิกฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 50,000 - 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 โดยเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2558 ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ เมื่อสมาชิกฝากออมทรัพย์พิเศษตั้งแต่ 50,000 - 1 ล้านบาท รับอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2558 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นสะสมได้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (เดือนสิงหาคมของทุกปี) สมาชิกสามารถซื้อหุ้นสะสมเพิ่มได้ คนละ 1 ครั้ง ไม่เกิน 50,000.00 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้ประกาศ เรื่อง โครงการให้เงินกู้ประเภทเงินกู้พิเศษ แก่สมาชิกประเภทรับเงินบำเหน็จรายเดือน และสหกรณ์หักเงินบำเหน็จรายเดือน ณ ที่จ่ายได้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกรหัสพนักงานมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสหกรณ์มีมติ ให้ยกเลิก มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 25 มีนาคม 2555 เรื่องการผ่อนผันให้สมาชิกที่มีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 งวด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2558
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ระบบเรียกดูใบเสร็จและระบบข้อมูลสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ท ดูได้เฉพาะวันเวลาทำการของสหกรณ์..เท่านั้น!!!
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ มี.ค. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ มี.ค. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ มี.ค. 58
รายงานกิจการประจำเดือน มี.ค. 58
การเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกใหม่ ก.พ. 58
รายงานกองทุนสวัสดิการ ก.พ. 58
การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ก.พ. 58
รายงานกิจการประจำเดือน ก.พ. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2557

จรรยาบรรณ