ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติ กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค.” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท. ส่งชำระหนี้เงินกู้ 84 เดือน และอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ข้าราชการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559..รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.00 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อม ในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 โปรดศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารที่ต้องแสดง หรือส่งสหกรณ์ฯ ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ให้แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่หน่วยโรงพยาบาลชลประทาน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 เรียกชื่อย่อว่า "ส4" โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว มาไม่น้อยกว่า 2 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติ กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค.” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท. ส่งชำระหนี้เงินกู้ 84 เดือน และอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ข้าราชการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559..รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อม ในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 619 ทุน ขอให้สมาชิกติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงานสหกรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และหากพาบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาไปด้วย จักขอบคุณมาก เพื่อสหกรณ์จะได้บันทึกภาพและสัมภาษณ์ เพื่อลงข่าวสหกรณ์ต่อไป...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นอัตราร้อยละ 1.75 - 2.75 ต่อปี มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

ภาพบรรยากาศทำบุญงานครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานสหกรณ์ มศว ประสานมิตร ...รายละเอียดดังนี้

 
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2558

จรรยาบรรณ