ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th

เชิญสนทนาสอบถามปัญหาใน webboard โดยผู้จัดการสหกรณ์
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมกราคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 14.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนธันวาคม 2558 ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559 ทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการสรรหาในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2559 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

 
ประกาศสหกรณ์
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ 14.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2559 ทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งแสดงรายละเอียดของผลการสรรหาในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการสรรหา ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2559 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559 มีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการแทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2558 จำนวน 7 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2559 สมาชิกที่ประสงค์เปลี่ยนสถานที่ที่ใช้สิทธิ์ แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือส่งที่สำนักงานสหกรณ์ หรือผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.25 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี โครงการออมทรัพย์วันละบาท สานฝัน ปันน้ำใจ ถวายพ่อหลวง เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากสินทรัพย์ทวี จะได้รับ “ข้าวหอมมะลิ” 1 กิโลกรัม (สมาชิก 1 คน มี 1 สิทธิ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2558 หรือจนกว่าของหมด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 โดยเป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีอายุไม่เกิน 55 ปี วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
             สัญชัย เตชะมนูญ
             ผู้จัดการสหกรณ์
             081-846-8468
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com
ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ กลับมาใช้งานได้ตามปกติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
++ผู้ต้องการใช้ Webboard กรุณาลงทะเบียน แล้วLogin ก่อนpost กระทู้นะครับ++

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน
รายงานกิจการประจำเดือน พ.ย. 58
รายงานกิจการประจำเดือน ต.ค. 58

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2558

จรรยาบรรณ