ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
เอกสารใหม่
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษอัตราตั้งแต่ร้อยละ 1.90 - 3.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 โปรดศึกษารายละเอียด ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่งหลักฐานการขอรับทุน ตามที่สหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3 ฝากเงินตั้งแต่ 1,000 - 500,000 บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - 2.00 ต่อปี ตั้งแต่ 18 มิ.ย. - 18 กรกฎาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก สมาชิกต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5% และสูงสุดไม่เกิน 30% เงินเดือน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน "ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561" โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดทำบุญสำนักงานสหกรณ์ ครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ฯ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 ได้ดำเนินกิจการมาครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 2561 ในโอกาสนี้ คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้กำหนดทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่สำนักงานสหกรณ์ฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา ในโอกาสครบรอบปี ดังนี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 รายการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย (1) อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 13 ตรว.(2 โฉนด) จ.ระยอง (2) อาคารพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 ไร่ 4 ตรว. จ.นครนายก และ ที่ดินว่างเปล่า เนื้อที่ 3 ไร่ 26 ตรว.(2 โฉนด) จ.มหาสารคาม...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับพนักงานเงินรายได้ของหน่วยงาน เป็นสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้รับพนักงานที่รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของหน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มศว องครักษ์, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน, โรงพยาบาลทันตแพทย์ มศว ประสานมิตร, ศูนย์บริการกิจการหอพัก มศว องครักษ์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่จังหวัดระยอง คณะกรรมการฯ ให้กำหนดอัตราค่าบำรุงการใช้บริการบ้านพักสหกรณ์ที่แหลมแม่พิมพ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นกรณีพิเศษ ลดต่ำสุดห้องละ 400 บาทต่อคืน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์มีประกาศไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครั้งที่ 12/2560 เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้แก้ไขความใน ข้อ 4 เป็น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้สามัญ โดยกำหนดให้เปลี่ยนแปลงจำนวนเท่าของเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 5 ถึง 50 เท่าของเงินเดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เกี่ยวกับสมาชิกและเงินกู้สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด มีมติ เกี่ยวกับสมาชิกและเรื่องเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์บางประการ อาทิ งวดชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน การพิจารณาการประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ เป็นต้น...รายละเอียดดังนี้

   
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  


ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  

ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน Facebook Fanpage
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน SWUTCC Official Line


สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ขายที่ดินราคาพิเศษ 5.5 แสนบาท จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ และ 2 งาน 79 ตร.ว.
ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สหกรณ์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เป็นกรณีพิเศษอัตราตั้งแต่ร้อยละ 1.90 - 3.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2561 นี้...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 โปรดศึกษารายละเอียด ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2560 ส่งหลักฐานการขอรับทุน ตามที่สหกรณ์กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ 3 ฝากเงินตั้งแต่ 1,000 - 500,000 บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.00 - 2.00 ต่อปี ตั้งแต่ 18 มิ.ย. - 18 กรกฎาคม 2561...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก สมาชิกต้องส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า 5% และสูงสุดไม่เกิน 30% เงินเดือน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน "ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ. 2561" โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

สหกรณ์ฯ กำหนดทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 12 สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2561 (วันอาทิตย์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ) จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน....รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2560

จรรยาบรรณ