ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ จินายน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ นพ.สมพล พงศ์ไทย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
__________________________________________
1 นายนภดล สุจริตจันทร์
2 รองศาสตราจารย์ ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ก้านสังวร