ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา