รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51
(พ.ศ. 2558)
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
เฉลียว  พันธุ์สีดา
รองประธานคนที่ 1
พิชิต  มีพจนา
รองประธานคนที่ 2
พิทยาภรณ์  ดำรงกุลรัตน์
รองประธานคนที่ 3
ไพโรจน์  เทพวัลย์
รองประธานคนที่ 4
วิทยา  อรรถโยโค
รองประธานคนที่ 5
พนอ  อัศวรุจานนท์
กรรมการและเหรัญญิก
เสถียร  อักษรชู
กรรมการและเลขานุการ
ครื่น  มณีโชติ
กรรมการ
สมชาย  ไกรสังข์
กรรมการ
รุ่งรัตน์  พระนาค
กรรมการ
เกษม  บุญยวัชระ
กรรมการ
อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์
กรรมการ
ธัญภา  สอนสา
กรรมการ
พชรพล  คุ้มจั่น
กรรมการ