รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50
(พ.ศ. 2557)
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1
พิชิต  มีพจนา
รองประธานคนที่ 2
นางสุนีย์  ลี่ไพบูลย์
รองประธานคนที่ 3
ชาดา  กลิ่นเจริญ
รองประธานคนที่ 4
วิทยา  อรรถโยโค
รองประธานคนที่ 5
นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก
เสถียร  อักษรชู
กรรมการและเลขานุการ
พิทยาภรณ์  ดำรงกุลรัตน์
กรรมการ
พินิจ  สีทอง
กรรมการ
รุ่งรัตน์  พระนาค
กรรมการ
ไพบูลย์  มณไฑวงศ์
กรรมการ
พนอ  อัศวรุจานนท์
กรรมการ
พิมลศักดิ์  ถนอมสัตย์
กรรมการ
ณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์
กรรมการ