รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52
(พ.ศ. 2559)
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
รองประธานคนที่ 1
พิชิตร  มีพจนา
รองประธานคนที่ 2
สุนีย์  ลี่ไพบูลย์
รองประธานคนที่ 3
ไพโรจน์  เทพวัลย์
รองประธานคนที่ 4
วิทยา  อรรถโยโค
รองประธานคนที่ 5
นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก
เฉลียว  พันธุ์สีดา
กรรมการและเลขานุการ
ครื่น  มณีโชติ
กรรมการ
สมชาย  ไกรสังข์
กรรมการ
ชาดา  กลิ่นเจริญ
กรรมการ
เกษม  บุญยวัชระ
กรรมการ
อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์
กรรมการ
ธัญภา  สอนสา
กรรมการ
พชรพล  คุ้มจั่น
กรรมการ