รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54
(พ.ศ. 2561)
ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
สมชาย  ไกรสังข์
รองประธานคนที่ 1
ไพบูลย์  มณไฑวงศ์
รองประธานคนที่ 2
สุนีย์  ลี่ไพบูลย์
รองประธานคนที่ 3
ไพโรจน์  เทพวัลย์
รองประธานคนที่ 4
ธัญภา  สอนสา
รองประธานคนที่ 5
นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก
เฉลียว  พันธุ์สีดา
กรรมการและเลขานุการ
เกษม  บุญยวัชระ
กรรมการ
นงนารถ  ชัยรัตน์
กรรมการ
รุ่งรัตน์  พระนาค
กรรมการ
ครื่น  มณีโชติ
กรรมการ
เสถียร  อักษรชู
กรรมการ
สวัสดิ์  วิชระโภชน์
กรรมการ
พชรพล  คุ้มจั่น
กรรมการ