รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55
(พ.ศ. 2562)
ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
รองประธานคนที่ 1
ไพบูลย์  มณไฑวงศ์
รองประธานคนที่ 2
สุนีย์  ลี่ไพบูลย์
รองประธานคนที่ 3
ไพโรจน์  เทพวัลย์
รองประธานคนที่ 4
สวัสดิ์  วิชระโภชน์
รองประธานคนที่ 5
นงนวล  พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก
เสถียร  อักษรชู
กรรมการและเลขานุการ
ชาดา  กลิ่นเจริญ
กรรมการ
ณัฐพฤทธ์  แก้วพิบูลย์
กรรมการ
นงนารถ  ชัยรัตน์
กรรมการ
พัชรนันญ  ศรีแก่นจันทร์
กรรมการ
ใหม่  ภูผา
กรรมการ
พิทยาภรณ์  ดำรงกุลรัตน์
กรรมการ
อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์
กรรมการ