รวมภาพกิจกรรม
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา ประจำปี 2553 (สงขลา-ลังกาวี)
ภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
เลี้ยงสังสรรค์สมาชิกเกษียณอายุ ปี 2553